• Przetwarzanie Danych Osobowych

  Szanowni Państwo,
  Wraz z wejściem w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Obowiązek informacyjny realizujemy na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia.

  ECO Ekologiczne Centrum OdzyskuSp. z o.o. informuje :

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH DANE KONTAKTOWE:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce.
  • E-mail: dane@ecopieszyce.pl
  • Adres pocztowy: ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce
  • Tel. 74 836 53 50
  W związku z prowadzeniem naszej działalności oraz jako Administrator zebranych danych odpowiadamy za ich przetwarzanie.

  2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora danych osobowych jest Magdalena Patrzykąt.
  Kontakt z IOD:
  • E-mail: iod@ecopieszyce.pl
  • Adres pocztowy: ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce

  3. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI, KTÓRE ZBIERAMY I PRZETWARZAMY TO:
  Pana/Pani dane osobowe niezbędne do świadczenia usług i sprzedaży towarów w ramach naszej działalności, które gromadzimy i wykorzystujemy na podstawie zgody lub podpisanej umowy.

  4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA PANI / PANA DANYCH OSOBOWYCH.
  • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust 1 lit a RODO, gdy podejmujemy działania zmierzające do zawarcia umowy na świadczenie oferowanych przez Spółkę usług i sprzedaży towarów.
  • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji i spełnienia warunków zawartej umowy na świadczenie oferowanych usług i sprzedaż towarów.
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO realizacji zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego umów na wykonanie zadania publicznego polegającego na zbieraniu, transporcie, zagospodarowaniu odpadów komunalnych (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
  • Na podstawie art. 6. ust.1 lit. f RODO w przypadku gdy będziemy dochodzić swoich praw przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółki prowadząc monitoring wizyjny.
  • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zabezpieczenia administracji wewnętrznej, a także utrzymania infrastruktury i sieci IT.

  5. OKRESY PRZECHOWYWANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH.
  Okresy przechowywania Pani/Pana danych osobowych są zależne od wymienionych w pkt. 3 celów.
  • Dane osobowe, będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy na usługi do czasu jej zakończenia, a następnie archiwizowane i przechowywane przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.
  • Dane osobowe, zbierane na podstawie monitoringu wizyjnego będą przez Spółkę przechowywane przez okres miesiąca od daty dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz podlega skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu. W przypadku wystąpienia incydentu, obraz będzie przechowywany przez okres konieczny do zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • Dane osobowe w sytuacji cofnięcia zgodny na przetwarzanie lub w przypadku złożenia sprzeciwu przetwarzane / przechowywane są odpowiednio, do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu we wszystkich opisanych powyżej przypadkach.
  • Dane osobowe, które Spółka przetwarza na podstawie przepisów prawa wynikających z prowadzonej działalności i lub świadczonych usług, będą przechowywane przez okresy określone w przepisach szczegółowych.

  6. PRZYSŁUGUJĄCE PANI / PANU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.
  • Prawo dostępu - pozwala uzyskać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
  • Prawo do poprawienia danych: w przypadku gdy, dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, można domagać się sprostowania oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia (do bycia zapomnianym): - pozwala zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie przewidzianym przez prawo.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: umożliwia ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu: pozwala na sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją.
  • Prawo do cofnięcia zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie, poprzez złożenie pisemnego wniosku do Administratora Danych.
  • Prawo do przenoszenia danych - jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani, przekazane osobie trzeciej lub innemu Administratorowi w przypadku gdy jest to wykonalne.

  7. SPOSÓB REALIZACJI PRAW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.
  W celu realizacji praw określonych w Rozporządzeniu (RODO) należy:
  • Wysłać wniosek pocztą tradycyjną na adres: ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp.z o.o. ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce.
  • Złożyć wniosek bezpośrednio w Biurze w siedzibie Spółki.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego.

  8. POZOSTAŁE INFORMACJE.
  • Dane nie podlegają profilowaniu.
  • Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
  • Przetwarzanych danych nie przekazujemy do tzw. Państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

aktualności  Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

Jesteśmy uczestnikiem programu: